201705.03
0

NOVE partner Urmas Volens esindas Riigikohtus edukalt klienti seoses juhatuse liikme poolt tehtud tehingute kehtivuse hindamisega

NOVE partner vandeadvokaat Urmas Volens esindas Riigikohtus edukalt klienti vaidluses, mille tulemused omavad põhimõttelist tähtsust juhatuse liikme ja osaühingu vaheliste tehingute kehtivuse hindamisel. ÄS § 181 lg 3 esimene lause näeb ette, et ühingu igapäevasest majandustegevusest väljuva tehingu tegemiseks, mille teiseks pooleks on osaühingu juhatuse liige, peab olema osanike nõusolek. Kui nõusolek puudub, on tehing tühine. OÜ Hotell Pärnu osanike…

201704.13
0

Veikko Puolakainen esindas Riigikohtus edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas põhimõttelises vaidluses

NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen esindas Riigikohtus edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas vaidluses. Otsusega arendas Riigikohus edasi juhatuse liikme kohustuste ja vastutuse regulatsiooni. Vaidluse keerukust ja põhimõttelist tähtsust kinnitab asjaolu, et vaidluse vaatas läbi tsiviilkolleegiumi kogu koosseis. Seejuures Riigikohus tühistas alamate kohtuastmete lahendid ja tegi ise uue lõpliku otsuse. Vaidlus keskendus küsimusele, millised on äriühingute ühinemisel ühendatava…

201704.05
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus klienti võlatunnistust puudutavas vaidluses

NOVE vandeadvokaat ja partner Arsi Pavelts esindas Riigikohtus edukalt klienti võlatunnistust puudutavas vaidluses. Tegemist on märgilise tähendusega otsusega, milles Riigikohtu kogu tsiviilkolleegium arendas oluliselt edasi võlatunnistuse regulatsiooni. Vaidluse keerukust ja raskust kinnitab asjaolu, et tegemist oli sama asja lahendamisega Riigikohtus juba kolmandat korda. Vaidlus keskendus küsimusele, millist tähendust omab võlgniku poolt võlausaldaja ees võlgnevuse kirjalik tunnistamine. Kas võlgnikul on vaatamata…

201703.31
0

Valmis ühingute piiriülese liikumise analüüs

Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei tellitud ning Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR-i koostöös valminud uuringust selgus, et nii võlausaldajate kui ka osanike-aktsionäride huvide paremaks kaitsmiseks peaks ühingute piiriülene liikumine olema senisest lihtsam ja täpsemalt reguleeritud. „Ühingute lihtsam piiriülene liikumine aitab kaasa paremale ettevõtluskeskkonnale. Kuigi EL tasemel puudub regulatsioon ühingute registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks ja piiriüleseks…

201702.16
0

Advokaadibüroo NOVE ja Andrus Kattel rahvusvahelises meedias

Rahvusvaheline veebiväljaanne CeeLegalMatters.com kajastas NOVE uudist, et Andrus Kattel esindas edukalt kindlustusandjat projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses. Kajastusega on võimalik lähemalt tutvuda siit: http://www.ceelegalmatters.com/index.php/estonia/5770-nove-represents-if-p-c-insurance-in-dispute-with-skanska

201702.16
0

Advokaadibüroo NOVE rahvusvahelises meedias

Rahvusvaheline veebiväljaanne CeeLegalMatters.com kajastas NOVE uudist, et Urmas Volens osales Kosovo Vabariigi äriühingute seadustiku eelnõu koostamises. Kajastus on täies mahus kättesaadav siit: http://www.ceelegalmatters.com/index.php/kosovo/5774-nove-partner-urmas-volens-consults-on-kosovo-draft-law-on-business-organizations

201702.16
0

Urmas Volens viib läbi õiguskoolituse

Urmas Volens esineb lektorina 22.02.2017 toimuval Preismann Koolitus OÜ poolt korraldataval õiguskoolitusel teemal: „Kuidas osaühingu põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi“.  Koolituse eesmärk on käsitleda põhikirjalisi jt enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses, millega ennetada ja vältida hilisemaid vaidlusi. Täpsem info koolituse programmi kohta vt http://preismann.ee/kuidas-osauhingu-pohikirjaliste-jm-osanikevaheliste-kokkulepetega-hoida-ara-osanikevahelisi-vaidlusi/

201702.02
0

Urmas Volens osales Kosovo äriühingute seadustiku eelnõu koostamises

NOVE partner ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Urmas Volens osales 2016. a novembris ja detsembris USAID Partnerships for Development programmi raames Chemonics International’i ja Crimson Capital Corp.´i ning Policy and Management Consulting Group’i kutsel konsultandina Kosovo Vabariigi äriühingute seadustiku eelnõu hindamises ja analüüsimises. Konsultatsiooni eesmärgiks oli hinnata eelnõu kooskõla Kosovo ja EL-I vahelise stabilisatsiooni- ning…

201701.27
0

Arsi Pavelts kaitses doktoritöö

NOVE vandeadvokaat Arsi Pavelts kaitses 27.01.2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoritöö teemal „Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel“. Doktoritöö on põhjalik uurimus täitmise asemel kahju hüvitamise nõude instituudi olemusest, eeldustest ja selle maksmapanekuga seonduvatest probleemidest Eesti õiguses. Kahju hüvitamise nõude näol on tegemist keskse õiguskaitsevahendiga. VÕS-i regulatsioon eristab kahte liiki kahju hüvitamise nõuet: võlausaldaja…

201701.23
0

NOVE esindas kindlustusandjat projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses

NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel esindas edukalt If P&C Insurance AS-i projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses projekteerimisettevõtjaga ja kontserniga Skanska viimase nõuete tõrjumiseks. Vaidlus sai alguse nn „kollase FIDIC“ üldtingimustel sõlmitud projekteerimis-ehituslepingust suurlinna reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimiseks. Vaidluse keskmeks kujunes vastutuse jagunemine erinevate alltöövõtjate vahel keerulistesse ehitusgeoloogilistesse tingimustesse kavandatud spetsiifilise mahuti konstruktsioonide puuduste eest alates vajakajäämistest geotehnilistes uuringutes, projektijuhtimises…

201701.19
0

Uus teadusartikkel Urmas Volens’ilt

NOVE partner Urmas Volens avaldas ühes Euroopa paremikku kuuluvas õigusajakirjas European Review of Private Law koos Oslo Ülikooli professor Kåre Lilleholt’iga artikli “Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects”. Artikkel ilmus projekti EMP2015 Tarbijakrediidi aktuaalsed probleemid Eestis ja Norras raames ning artikli ilmumist finantseeriti Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetuse programmi raames. Artiklis analüüsivad autorid…