Koostöö


Meie klientide hulka kuuluvad valdavalt keskmised ja suuremad äriühingud. Me soovime tundma õppida iga kliendi tegevuse spetsiifikat, mis võimaldaks teha pikaajalist koostööd ning pakkuda konkreetses olukorras parimat võimalikku lahendust.

Hindame kõrgelt keskmiste ja suuremate äriühingute enda juriidilist kompetentsi, kuid oma kogemuste pinnalt teame, et alati võib sõltuvalt valdkonnast ka juristi ja/või õigusosakonna olemasolul tekkida vajadus mõttevahetuseks välise õigusabi osutajaga. Seetõttu soovime just sellises olukorras olla usalduslik koostööpartner. Oleme alati valmis oma kompetentsi piires arutama ning kaasa rääkima, kui see keerulisemates asjades vajalikuks peaks osutuma.

Samuti oleme valmis oma klientidele alati pakkuma ka erinevaid õigusalaseid sisekoolitusi kliendi tegevusega seotud konkreetsetes valdkondades.

Kompetents


Meie advokaadid on oma suure praktilise kogemuse tõttu ka hinnatud lektorid erinevate erialaühenduste ja koolitusfirmade poolt korraldatavatel õiguskoolitustel. Mitmed meist on tegevad aktiivse õppejõuna Tartu Ülikoolis.

Eraldi tuleb esile tõsta partner Urmas Volensi kogemust ja panust Eesti õigusloomesse.

Pikaajalise Justiitsministeeriumi ametnikuna on Urmas olnud vahetu osaline enamike eraõiguslike oluliste seaduste väljatöötamisel ja on ühtlasi hinnatud kaasautor tänapäevase õiguskirjanduse avaldamisel. Tema osalusel on viimastel aastatel publitseeritud näiteks Võlaõigusseaduse kommentaarid, Asjaõigusseaduse kommentaarid, Ühinguõiguse õpik,
tulekul on Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaarid. Seetõttu on meie tugevuseks see, et oleme detailselt kursis nii õigusteooriaga kui ka selle vahetu rakendamisega praktikas.

Hinnastamismudel


Leiame, et traditsiooniline tunnipõhine ajaarvestus ei ole enamikel juhtudel kliendi huvides ning ei taga piisaval määral töö tegija efektiivsust. Tunnihind ei saa meie arvates olla advokaadi efektiivsuse mõõdik ning eesmärgiks omaette. Tunnihind tekitab reeglina huvide konflikti ning ei võimalda teenuse osutajal keskenduda kliendi tegelikule lõppeesmärgile.

Seetõttu oleme valmis enamikel juhtudel pakkuma kliendile alternatiivsed uuenduslikke hinnastamismudeleid, eelkõige projektipõhiseid fikseeritud tasukokkuleppeid. See motiveerib õigusteenuse osutajat tegutsema efektiivselt ning samal ajal võimaldab kliendil prognoosida oma rahalist kulu õigusteenuse ostmisel.