karin-sein-nove

Tel   +372 610 8018
Mob +372 5666 3730
e-post: karin.sein@nove.ee

Karin Sein

Prof. Karin Sein on töötanud õiguse valdkonnas 1996. aastast, alustades justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna nõunikuna. Justiitsministeeriumis töötamise ajal juhtis ta rahvusvahelise eraõiguse seaduse väljatöötamise töögruppi ning osales pankrotiseaduse väljatöötamisel, samuti mitmete rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimisel ja Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi töös. Ta jätkas oma teenistuskäiku Sisekaitseakadeemia eraõiguse õppetooli juhataja ja lektorina kuni 2004. aastal suundus õpetama Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. 2015 aastast töötab ta õigusteaduskonnas tsiviilõiguse professorina. 01.09.2015–01.09.2016 töötas Karin Sein Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna.

Karini peamised uurimisvaldkonnad on olnud lepinguõigus, tarbijaõigus, Euroopa eraõigus, rahvusvaheline eraõigus ja tsiviilprotsess: nendes valdkondades on ta avaldanud hulgaliselt artikleid nii eesti kui ka inglise ja saksa keeles. Tartu Ülikoolis õpetab ta tudengitele lepinguõigust, rahvusvahelist eraõigust ja tarbijaõigust. Tema juhendamisel on kaitstud kaks doktoritööd ja hulgaliselt magistritöid. Ta on viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi kohtunikele, prokuröridele, audiitoritele, riigiametnikele jne.

Erialane enesetäiendus välismaal

Viibimine Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna juures õppejõudude Erasmus-programmi raames oktoobris 2010.
Viibimine Research Fellow’na Bayreuthi Ülikoolis Saksamaal (oktoober-november 2012).
Uurimisprojekti “Tarbijakrediidi aktuaalseid probleeme Eestis ja Norras” raames uurimisvisiit Oslo Ülikooli õigusteaduskonnas aprillis 2014.

Töökogemus

2017–...       Advokaadibüroo NOVE, nõunik*
2015–...       Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse professor, tsiviilõiguse osakonna juhataja kt

2015–2016   Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna.
2009–2015   Tartu Ülikool; Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool, tsiviilõiguse dotsent
2004–2009  Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool; rahvusvahelise eraõiguse lektor
2001–2004   Sisekaitseakadeemia, eraõiguse õppetooli juhataja
1996–2001   Eesti Justiitsministeerium, nõunik

* Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg 3 ei osuta nõunik õigusteenust. Nõunik abistab advokaati.

Haridus

2007              Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doctor iuris
1999              Freiburgi Albert-Ludwigi nimeline Ülikool Saksamaal, Magister legum
1993–1997     Tartu Ülikooli õigusteaduskond, baccalaureus artium
1981–1992     M. Härma nimeline Tartu 2. Keskkool

Keeled

eesti, inglise, saksa, soome, vene

Liikmesus

European Law Institute liige
TÜ õigusteaduskonna nõukogu liige
Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige
MTÜ Eesti Vahekohus vahekohtunik

Teaduslikud publikatsioonid

Kalamees, Piia; Lilleholt, Kare; Sein, Karin. (2015). Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law. Journal of European Consumer and Market Law, 1(1), 29–38.
Kalamees, Piia; Sein, Karin (2015). Price Reduction in the System of Contractual Remedies. European Review of Private Law, 23(2), 263–280.
Sein, Karin, Hermet, Haide (2014). Kuidas hageda teises Euroopa Liidu liikmesriigis teadmata aadressil elavat võlgnikku? Kohtudokumentide kättetoimetamise ja tagaseljaotsusega seonduvad probleemid. Juridica, 9, 669–679.
Sein, K.; Lilleholt, K. (2014). Enforcement of Security Rights in Residential Immovable Property and Consumer Protection: An Assessment of Estonian and Norwegian Law. Oslo Law Review, 1, 20–46.
Sein, Karin; Värv, Age (2014). Estonian Perspective on Cour de Cassation 23 October 2012 (no. 11–12.978). European Review of Private Law, 22(6), 971–978.
Sein, Karin (2014). ImpApp - Implementation of the Consumer Rights Directive. Estonia. Journal of European Consumer and Market Law, 3(3), 267–270.
Sein, Karin; Volens, Urmas (2014). Legal Problems and Regulations related to Easy-Access Non-Secured Consumer Loans in Estonia. Juridica International, 120–138.
Pavelts, Arsi; Sein, Karin (2014). The Buyer's Right to Require Reimbursement for Repair Costs of Defective Goods under the CISG, the CESL, and Estonian Law. Juridica International, 21, 147–158.
Pavlovskaja, Irina; Sein, Karin (2014). Pangakontode arestimine pangakontode Euroopa arestimismääruse menetluses. Juridica, 7, 550–560.
Sein, K. (2014). Tarbijalepingute kohtualluvuse probleemid Brüsseli I määruses: milliste ohtudega peavad arvestama oma kaupu või teenuseid piiriüleselt pakkuvad ettevõtjad? Juridica, 2, 127–134.
Sein, Karin; Siimets-Gross, Hesi (2014). Das Erbe des römischen Rechts im modernen estnischen Kaufrecht. Mattiangeli, Daniele (Toim.). Emptio-Venditio. Europäische Studien zur Geschichte des Kaufvertrags (365–380). Wien: Peter Lang Publishers.
Sein, Karin (2014). The Principle of Change in Circumstances in Estonian Contract Law- "Much Ado About Nothing?". Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges (586–594).University of Latvia Press.
Saare, K.; Sein, K. (2013). Amtsermittlungspflicht der nationalen Gerichte bei der Kontrolle von missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen. Journal of European Consumer and Market Law, 2(1), 15–28.
Sein, K. (2013). Estland – ein Versuchsfeld für das Europäische Privatrecht? Estnische Erfahrungen mit der Anwendung der Prinzipien des vereinheitlichten Europäischen Privatrechts. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 13–24.
Sein, Karin (2013). Private Enforcement of Competition Law – the Case of Estonia. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 6(8), 129–141.
Sein, Karin (2013). Protection of Consumers in Consumer-Credit Contracts: Expectations and Reality in Estonia . Juridica International: Law Review of University of Tartu, 32–40.
Kalamees, Piia; Sein, Karin (2013). Should Price Reduction be Recognised as a Separate Contractual Remedy? Juridica International: Law Review of University of Tartu, 52–60.
Sein, Karin (2013). Appi! Tarbijast võlgnik kolis välismaale! Kommentaar Riigikohtu lahenditele 3–2–1–114–12 ja 3–2–1–123–12. Juridica, 3, 210–216.
Sein, K., Värv, A. (2013). Lennureisija õigus saada hüvitist. Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrus. Juridica, 107–117.
Sein, K. (2013). Tarbijate õiguste kaitse Euroopa müügiõiguse eelnõus: kas kõrgem tase Eesti tarbija jaoks? Juridica, 1, 67–73.
Sein, Karin; Torga, Maarja; Nurmela, Ilona; Põldvere, Pirkka-Marja; Mahhov, Ivo; Punison, Birgit (2013). Private International Law Estonia. Kluwer Law International
Saare, K., Sein, K. (2012). Transparenzgebot der AGB-Klauseln in den Verbraucherverträgen . Juridica International, 19, 59–67.
Sein, Karin (2012). Transposition of the New Consumer Credit Directive in Estonia. European Review of Private Law, 2, 435–446.
Sein, K. (2012). Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11. Juridica, 9, 717–722.
Sein, Karin (2012). Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes. Juridica, 5, 376–383.
Sein, Karin (2012). Compilation of Briefing Papers on Consumer Vulnerability. Estonia.
Sein, Karin (2011). Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration Clauses in Jurisprudence of the European Court of Justice. Juridica International, 54–62.
Kalamees, Piia; Sein, Karin (2011). Recoverability of Removal and Installation Costs in Case of Defective Consumer Goods: How Would the Weber and Putz Case Be Solved under Common European Sales Law? Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 289–293.
Sein, K.; Uusen-Nacke, T. (2010). Contracts of Carriage: Legislation and Case Law in Estonia. Review of Central and East European Law, 35(4), 341–368.
Saare, K.; Sein, K.; Simovart, M.A. (2010). Protection of consumer rights in SMS loan agreements. European Review of Private Law, 18 (2010)(1), 129–142.
Sein, K. (2010). Kes peab posti- või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud? Euroopa Kohtu otsus asjas Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. Juridica, 10, 800–801.
Saare, Kalev; Sein, Karin; Simovart, Mari Ann (2010). Laenusaaja õiguste kaitse SMS-laenu lepingute puhul. Juridica, 41–50.
Sein, K. (2010). Leping kinnisvaraarendaja ja kinnisasja omandaja vahel: kas müügileping või segatüüpi leping? Kommentaar Riigikohtu otsusele tsiviilasjas 3-2-1-98-09. Juridica, 3, 222–225.
Sein, K. (2010). Tehingu vorminõuded ja nende järgimata jätmise tagajärjed. Juridica, 508–516.
Kalamees, Piia; Saare, Kalev; Sein, Karin (2010). Töö vastuvõtmine ja töövõtja vastutus ehitusvigade eest . Juridica, 4, 258–268.
Sein, K. (2010). Estonian Case Law on the CMR Convention. Kiel Journal of East European Law, 4–7.
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V., Käerdi, M. (2010). Paragrahvide 77-83 ja 111-113 kommentaarid. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. (243– 260).Juura, Õigusteabe AS
Sein, K. (2009). Millal aegub vedaja poolt veolepingu täitmata jätmisest tulenev nõue? Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3-2-1-3-09. Juridica, 10, 719–721.
Sein, K. (2009). The development of private international law in Estonia. Sarcevic, P.; Bonomi, A.; Volken, P. (Toim.). Yearbook of Private International Law (459–472). Berlin - New York: Sellier de Gruyter
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M. (2009). Kaubaveoleping. Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M. (Toim.). Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (315– 390). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS
Saare, K; Sein, K; Simovart, M. (2008). The Buyer's Free Choice Between Termination and Avoidance of a Sales Contract. Juridica International, 2, 43–53.
Saare, K.; Sein, K.; Simovart, MA. (2007). Differentiation of Mistake and Fraud as Grounds for Rescission of Transaction. Juridica International: Law Review of University of Tartu, I, 142–151.
Sein, K. (2007). Should Estonian Law Provide for an Award of Punitive Damages? Juridica International, 1, 46–54.
Sein, K. (2007). Keskkonnakahjulikust tegevusest tulenevad nõuded – kas eraõiguslikud ja/või avalik-õiguslikud? Juridica, I, 54–62.
Saare, K.; Sein, K.; Simovart, M.-A. (2007). Tehingu tühistamise aluseks oleva eksimuse ja pettuse piiritlemine . Juridica, X, 705–714.
Parkel, K.; Sein, K. (2007). The impact and application of the Brussels II bis Regulation in Estonia. Boele-Woelki, K.; Gonzales Beilfuss, C. (Toim.). The impact and application of Regulation Brussels II bis in the Member States (56–68). Holland: Intersentia
Sein, K. (2007). Ettenähtavuse reegel ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused. (Doktoritöö, Tartu Ülikool)Tallinna Ülikooli Kirjastus
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M. (2006). Võlaõigusseadus I üldosa (§§ 1–207). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS
Sein, K. (2005). Damage Arising from Defect in Object of Contract to Creditor`s Absolute Legal Rights: Contractual or Delictual Liability? . Juridica International, 10, 51 - 59.
Kull, I.; Sein, K. (2005). Die Bedeutung des Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenverkauf im estnischen Recht. IHR, 4, 138–142.
Pisuke, H.; Sein, K.; Nurmela, I. (2005). The present situation of private international law in Estonia. The European Legal Forum, 6, I-273 - I-275.
Sein, K. (2005). Damage Partly Caused by the Aggrieved Party. Värk, R. (Toim.). Estonian Law Reform and Global Challenges: Essays Celebrating the Tenth Anniversary of the Institute of Law, University of Tartu (151–168). Tartu: Tartu University Press
Sein, K. (2004). Mis on vääramatu jõud? Juridica, 8, 511–519.
Lunkova, Olga; Sein, Karin; Värv, Age (2004). Eraõigus : kaasused. Tallinn: Sisekaitseakadeemia
Sein, K. (2004). Võlaõigus: üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia
Sein, K. (2003). Kahju ettenähtavuse reegel kahjuhüvitise piiramise alusena. Juridica, 4, 243–249.
Sein, Karin (2002). Peamised muudatused tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia kirjastus
Sein, Karin (2002). Võlaõigus : üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia kirjastus
Sein, Karin (2002). Võlaõigus : üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia kirjastus
Sein, K. (2001). Law Applicable to Persons Pursuant to Draft Private International Law Act. Juridica International, 1(6), 133–141.