201709.14
0

Veikko Puolakainen esindas edukalt klienti vaidluses PRIA-ga

NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen esindas vaidemenetluses edukalt AS-i Värska Vesi vaidluses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Vaidlus sai alguse asjaolust, et PRIA jättis rahuldamata AS Värska Vesi taotluse keskmise suurusega ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse saamiseks. Toetust pidi antama Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 alusel Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigieelarvest. Toetust…

201707.26
0

Eerik Heldna asub tööle advokaadibüroos NOVE

Endine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna asub järgmisest nädalast tööleadvokaadibüroo NOVE nõunikuna. Heldna asub NOVE kliente konsulteerima ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihalduse  nõustamise valdkonnas, keskendudes välisturgudele sisenevate ettevõtete riskide maandamisele sihtriikides ning välisettevõtete nõustamisele Eesti turule sisenemisel. Eerik Heldna sõnul hindab ta eelkõige oma kogemust riigi julgeolekut ohustava korruptsiooni ennetamisel, mis on aidanud tagada Eesti majandusjulgeolekut….

201707.17
0

NOVE advokaadid osalesid Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande koostamisel

12. juulil 2017 ilmus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaandeesimene osa. Esmakordselt Eesti ajaloos ilmuva suurteose koostamisse on kaasatud kogu Eesti tsiviilkohtumenetlusõiguse asjatundjate paremik –  kohtunikud, advokaadid, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, seaduse ja selle muudatuste autorid. Teenekate ja väärikate kolleegide kõrval on kommentaaride valmimisele kaasa aidanud paljud noored ja perspektiivikad juristid. Selliselt panustab projekt juristide uue põlvkonna ettevalmistusse. Eri…

201707.11
0

NOVE nõunik professor Karin Sein panustab Eesti ELi nõukogu eesistumisse

NOVE nõunik ja TÜ professor Karin Sein liitus alanud poolaastaks Eesti ELi nõukogu eesistumise meeskonnaga ja juhib 1. juulist 2017 kuni 1. jaanuarini 2018 Justiitsministeeriumi nõunikuna lepinguõiguse töögruppi. Lepinguõiguse töögrupis arutavad EL liikmesriikide esindajad digitaalse sisu üleandmise lepingute direktiivi ning kaupade online ja kaugmüügi lepingute direktiiivi eelnõusid. Mõlemad eelnõud on suunatud Euroopa Liidu üleselt ühisturu toimimise parandamisele ning tarbija õiguste kaitse taseme…

201706.28
0

Best Lawyers tunnustas NOVE advokaate

Üks vanimaid ja tuntumaid õigusalaseid ekspertarvamusi jagav rahvusvaheline väljaanne “Best Lawyers™” tunnustas oma 2017 – 2018 a numbris kolme NOVE vandeadvokaati. Vandeadvokaadid Veikko Puolakainen ja Urmas Volens pälvisid tunnustuse kui Eesti ühed parimaid eksperdid vaidluste kohtuliku lahendamise ja maksejõuetuse ja restruktureerimise valdkondades. Vandeadvokaat Urmas Volens‘it tunnustati lisaks ka kui Eesti üht parimatest ekspertidest valitsussuhete, avaliku õiguse ning ühinguõiguse ja ühinemiste – ülevõtmiste (M&A), samuti…

201706.22
0

Urmas Volens avaldas koos Maria Pihlak’uga teadusartikli pakettreisilepingutega seotud viimastest arengutest

Kui reisija korraldab oma reisi ise, on selge, et reisiga kaasnevad riskid on valdavas osas reisija enda kanda. Reisikorraldaja kaasamise korral on õiguskorra jaoks vaja aga lahendada küsimus, kuidas jaotada reisi ohtlikuks muutumise korral riskid reisija ja reisikorraldaja vahel. Kes peab hoolitsema reisijale piisava info andmise eest ning kuidas ohuolukorra tekkimise korral jagada vastutus ja…

201706.21
0

Karin Sein ja Andrus Kattel avaldasid teadusartikli autorongiga teises riigis põhjustatud liikluskahju suhtes kohaldatavast õigusest

2016. aasta alguses tegi Euroopa Kohus otsuse Leedu kohtute esitatud eelotsuseküsimustes, mis puudutasid piireülese kahjujuhtumi ja kindlustusandjate vahel vastutuse jagunemise suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramist Rooma I ja Rooma II määruse järgi. Mõlema kohtuasja puhul oli tegemist olukorraga, kus Saksamaal toimunud liiklusõnnetuses osales vedukiga ühendatud haagis, kusjuures veduki ja haagise kohta oli sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse leping…

201705.03
0

NOVE partner Urmas Volens esindas Riigikohtus edukalt klienti seoses juhatuse liikme poolt tehtud tehingute kehtivuse hindamisega

NOVE partner vandeadvokaat Urmas Volens esindas Riigikohtus edukalt klienti vaidluses, mille tulemused omavad põhimõttelist tähtsust juhatuse liikme ja osaühingu vaheliste tehingute kehtivuse hindamisel. ÄS § 181 lg 3 esimene lause näeb ette, et ühingu igapäevasest majandustegevusest väljuva tehingu tegemiseks, mille teiseks pooleks on osaühingu juhatuse liige, peab olema osanike nõusolek. Kui nõusolek puudub, on tehing tühine. OÜ Hotell Pärnu osanike…

201704.13
0

Veikko Puolakainen esindas Riigikohtus edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas põhimõttelises vaidluses

NOVE vandeadvokaat ja partner Veikko Puolakainen esindas Riigikohtus edukalt klienti juhatuse liikme vastutust puudutavas vaidluses. Otsusega arendas Riigikohus edasi juhatuse liikme kohustuste ja vastutuse regulatsiooni. Vaidluse keerukust ja põhimõttelist tähtsust kinnitab asjaolu, et vaidluse vaatas läbi tsiviilkolleegiumi kogu koosseis. Seejuures Riigikohus tühistas alamate kohtuastmete lahendid ja tegi ise uue lõpliku otsuse. Vaidlus keskendus küsimusele, millised on äriühingute ühinemisel ühendatava…

201704.05
0

NOVE esindas edukalt Riigikohtus klienti võlatunnistust puudutavas vaidluses

NOVE vandeadvokaat ja partner Arsi Pavelts esindas Riigikohtus edukalt klienti võlatunnistust puudutavas vaidluses. Tegemist on märgilise tähendusega otsusega, milles Riigikohtu kogu tsiviilkolleegium arendas oluliselt edasi võlatunnistuse regulatsiooni. Vaidluse keerukust ja raskust kinnitab asjaolu, et tegemist oli sama asja lahendamisega Riigikohtus juba kolmandat korda. Vaidlus keskendus küsimusele, millist tähendust omab võlgniku poolt võlausaldaja ees võlgnevuse kirjalik tunnistamine. Kas võlgnikul on vaatamata…

201703.31
0

Valmis ühingute piiriülese liikumise analüüs

Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei tellitud ning Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR-i koostöös valminud uuringust selgus, et nii võlausaldajate kui ka osanike-aktsionäride huvide paremaks kaitsmiseks peaks ühingute piiriülene liikumine olema senisest lihtsam ja täpsemalt reguleeritud. „Ühingute lihtsam piiriülene liikumine aitab kaasa paremale ettevõtluskeskkonnale. Kuigi EL tasemel puudub regulatsioon ühingute registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks ja piiriüleseks…